• Imprimeix

Dominis

Domini gencat.cat i adreces de comunicació

Subdominis dins del domini gencat.cat

Per a webs responsius:

 • nom del departament.gencat.cat (justicia.gencat.cat)
 • organisme o òrgan.gencat.cat (incavi.gencat.cat)
 • àmbit o matèria.gencat.cat (medicaments.gencat.cat)
 • marca.gencat.cat (rodalies.gencat.cat)
Per a webs mòbils:
 • m.[nomdelweb].gencat.cat

Els literals del subdomini:

 • Han de ser comprensibles per a la ciutadania.
 • Sempre que sigui possible s'han d'evitar les sigles.
 • No han d'incloure majúscules ni accents.

Nous dominis i excepcions

Correspon a la DGAC autoritzar, prèvia sol·licitud i amb caràcter excepcional, la publicació d'un web de la Generalitat o vinculat al seu àmbit sota un domini diferent només en els casos en què:

 • L'objectiu de la pàgina web sigui incompatible amb l'ús del domini corporatiu.
 • No es perjudiqui la imatge de la Generalitat a internet.
 • Webs d'ens en què participin ens locals representatius de l'àmbit territorial d'actuació de l'ens.

Redireccionaments

El promotor d'un web que no tingui domini gencat.cat i que no es consideri una excepció, ha de redireccionar el seu domini directe .cat cap al domini corporatiu gencat.cat en el termini de dos mesos des de l'aprovació de l'Acord, ampliable fins a un any per als webs que no estiguin dins de servidors corporatius.

Sempre que sigui possible tècnicament, es farà coincidir l'adreça de navegació amb l'adreça de comunicació. Es faran només aquells redireccionaments que, a criteri de la DGAC, es considerin imprescindibles per no perdre impacte o visibilitat als cercadors i directoris, o bé perquè coincideixin amb la denominació pròpia de l'organisme.

Procediment de sol·licitud de subdominis gencat.cat o nous dominis

 1. El promotor fa la sol·licitud via formulari a la Direcció General d'Atenció Ciutadana (DGAC).
 2. La DGAC retorna la resposta.
  • Corporatiu (següent pas)
  • Excepció (següent pas)
  • No s’excepciona (torna al pas 1)
 3. El promotor sol·licita a l’Àrea TIC departamental l’inici del procediment de sol·licitud al CTTI.

L'elaboració i l'actualització de l'inventari de dominis internet de la Generalitat, així com la gestió de la contractació i la renovació, corresponen al CTTI, a instància del departament promotor i amb l'autorització prèvia de la DGAC.

Guia de nomenclatura de dominis

Guia per a la creació i sol·licitud d'adreces dins el subdomini gencat.cat (nomenclatura, processos d'aprovació i tramitació), tant per a webs i aplicacions web obertes a la ciutadania, com a les no obertes. La guia també és vàlida per als subdominis de qualsevol altre nom de domini que no sigui gencat.cat, amb l'autorització prèvia de la DGAC.

Data d'actualització:  18.12.2017