• Imprimeix

Criteris d'identitat corporativa

Acord de Govern d’aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat

L’Acord de Govern d’aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat, de 20 de gener de 2015, regula els aspectes següents en relació amb els webs i la presència de la Generalitat de Catalunya a internet.

Aquest Acord s'aplica a l'Administració de la Generalitat, als organismes, a les empreses i a les entitats que s'hi adscriuen o s'hi relacionen i a altres entitats del sector públic en les quals l'Administració de la Generalitat i/o altres entitats del sector públic de la Generalitat hi tenen una participació majoritària (directament o indirectament en més d'un 50% del seu capital, fons patrimonial o fons dotacional amb caràcter de permanència, o pot designar o disposar, per via estatutària, de la majoria de representants amb dret a vot dels seus òrgans de govern).

Per als centres sanitaris, docents, universitats i centres de recerca, el departament competent acordarà amb la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió l'aplicació de l'Acord als seus webs.

Punt 3 i 4. Domini gencat.cat

La presència de la Generalitat a internet s’ha d’inscriure en el domini gencat.cat.

Punt 6. Domini gencat.cat

Tots els webs de la Generalitat han d’incorporar, en el marge esquerre superior, el logotip Generalitat de Catalunya – gencat.cat

Punt 11. Avís legal

Tots els webs de la Generalitat han de contenir l'avís legal de gencat.cat.

Ara bé, tal com recull la redacció de l’esmentat avís d’ús general, hi pot haver algun cas de webs que, per raó del tipus de dades i continguts que exposen o tracten, requereixin una altra llicència específica per regular adequadament l’obertura dels drets d’explotació dels dits materials. 

Punt 7. Disseny webs de la Generalitat

Els webs del domini gencat.cat s’adaptaran al nou disseny de la pàgina inicial de gencat i han de seguir les guies d’estil i les pautes del PIV.

Punt 8. Multicanalitat: Els webs s’han de redissenyar i construir seguint les directrius de webs de disseny responsiu.

Punt 9. Accessibilitat

Els webs s’han d’adequar a la Norma de Desenvolupament Web elaborada pel CTTI.

Punt 10. Gestor de continguts

La Generalitat de Catalunya usa com a gestor corporatiu GECO+