• Imprimeix

Principis inspiradors del web gencat

El disseny del web gencat és fruit d’hores de treball intens de molts professionals. La Guia en mostra els resultats. Tanmateix, hi ha un conjunt de principis elementals que conformen la línia gràfica de gencat. Són els que es detallen tot seguit:

Millorar l’experiència d’usuari per la simplicitat

L’objectiu era trobar un disseny senzill i fàcil d’entendre. Habitualment sol ser més còmode repetir estructures ja consolidades amb els anys. Però en el web gencat s’han volgut estudiar noves formes de comunicació per facilitar l’experiència a l’usuari. Això comporta més feina, però el resultat és molt més òptim si el ciutadà se n’acaba beneficiant. Val més focalitzar-se en petits reptes i treballar-los a fons perquè tinguin efecte abans que actuar sobre grans objectius sense poder-hi incidir gaire.

Si funciona, cal repetir-ho!

En aquest sentit, si allò que s’ha treballat i redefinit, eliminant tot l’inservible, es testeja i funciona, per què no repetir-ho en altres ocasions? El nou disseny és també iterant, és a dir, replica allò que s’ha demostrat que és útil perquè implica menys risc i, fins i tot, estalvi de costos.

Adaptar els continguts al format

En els temps que corren la tecnologia canvia molt ràpidament i la ciutadania consumeix els serveis de l’Administració de manera diferent a com ho feia fa uns anys. Avui en dia, el telèfon mòbil ha pres molt de protagonisme. El disseny s’hi ha hagut de cenyir. Ara es parla de disseny responsiu, que adapta els continguts als diferents tipus de dispositius que els presenten, ja siguin un mòbil, una tauleta o la pantalla d’un ordinador. En aquest accés mòbil, adquireixen un pes important les xarxes socials, que s’integren al web gencat amb ginys (widgets) per compartir continguts o bé per accedir als perfils corporatius de la Generalitat de Catalunya.

Fer-ho accessible per a tothom

A més, el web s’ha dissenyat per fer més accessible per a persones amb discapacitats. S’ha construït perquè sigui més intel·ligible, fàcil de llegir, inclusiu. Pensat per ser útil a una ciutadania amb coneixements web molt variats. No tothom està habituat a l’ús d’aquestes eines i a com l’Administració s’hi adapta. Per això no s’ha fet un web sols per agradar sinó que, des del començament, s’ha buscat com el disseny podia ajudar a cobrir les necessitats dels diferents perfils dels usuaris.

Fer serveis i no webs

El nou disseny web no mostra un web nou sinó uns serveis nous. La intenció no és presentar una plataforma amb una estètica renovada sinó que l’objectiu és resoldre mancances detectades al llarg dels anys. Un web que representa una Administració no ha de pensar-se principalment des de la teorització artística sinó que ha de connectar amb les necessitats reals de la ciutadania. Ha de ser, en primer lloc, pràctic. Cal que solucioni tots els aspectes dels serveis que ofereix la institució pública. L’usuari ha de poder trobar respostes als seus requeriments relacionats amb la Generalitat.

Usar un llenguatge planer

Un llenguatge planer, simplificat, fàcil d’entendre i coherent en tots els apartats del web. D’aquesta manera l’usuari es familiaritza ràpidament amb els serveis i diferents continguts. I sobretot, estar atents als canvis en les necessitats dels usuaris per ajustar-hi el llenguatge quan sigui convenient.

Guiar-se per les dades

Cal saber quin ús fa del web el principal destinatari: la ciutadania. L’Administració pública es deu a les necessitats dels ciutadans, que amb els seus impostos contribueixen a la pervivència de la institució. Cal tenir identificades aquestes necessitats i ajustar-hi els serveis que s’ofereixen. El disseny ha de ser, per tant, de servei, centrat en els requeriments dels usuaris. Per això, es prenen dades d’analítica web per extreure conclusions sobre el comportament de l’usuari del web gencat que després s’apliquen a la planificació del nou disseny.

Comprovar sense parar

Amb tot, convé que el disseny adoptat sigui testejat contínuament. De vegades, les decisions preses per bones en la fase d’ideació resulten poc útils a la pràctica, però això només se sap posant-ho a prova. Un disseny centrat en l’usuari ha de tenir aquesta capacitat d’actualitzar-se i ajustar-se a les seves necessitats.

Cal compartir-la!

Per últim, partint sempre de la mentalitat oberta que reclama la societat actual, la intenció de la Guia és posar a l’abast de tothom el coneixement acumulat després d’hores de treball sobre el nou disseny gencat. Es tracta que el pugui aprofitar i reutilitzar qualsevol altra persona o organització.

Data d'actualització:  09.12.2015