• Imprimeix

Textos

Els textos dels productes digitals han de ser senzills, escanejables i han de tenir sentit fora de context

Proves d'eye tracking

Les proves d'eye tracking serveixen per saber com es llegeix la pantalla

El contingut ha de tenir sentit fora de context perquè el ciutadà pot arribar a qualsevol pàgina des de diferents vies:

 • amb un enllaç des d'un altre lloc web de gencat
 • amb enllaç des d'un altre web
 • des d’un resultat del cercador del gencat o des de Google 
 • escrivint una adreça URL que apareix en un material imprès
 • com que tots els continguts gencat són compartibles, hem de fer que també tingui sentit quan s’accedeix des de les xarxes socials

Cal tenir en compte que el perfil sociodemogràfic dels usuaris de gencat és molt heterogeni. A més, hi ha diferents contextos d'ús, és a dir els ciutadans poden estar en llocs molt diferents quan accedeixen al web. 

Estem infoxicats
La quantitat de dades que el cervell ha de processar cada dia fa que les persones siguem molt més exigents a l'hora de consumir la informació. Per tant, com més elaborats siguin els continguts, més probabilitat hi ha que es pugui captar l'atenció de la ciutadania.

Costa més llegir en pantalla
Els estudis indiquen que la lectura en pantalla és, aproximadament, un 25% més lenta que la lectura sobre paper (salts de línia, parpelleig de la pantalla, reflexos a la pantalla...).

No es llegeix, s'escaneja
Poques vegades es llegeix un text de dalt a baix. Es llegeix en diagonal perquè es té la vista entrenada per detectar el més important. Per tant, el text ha de ser com més escanejable millor.

 

 

Criteris de redacció web

Característiques bàsiques de redacció per a web:

Periodístic: estructura de piràmide invertida

Sintètic i clar

Escanejable: organitzat i amb ordre gramatical lògic

No discriminatori

Correcte: ortografia, sintaxi, lèxic…

Ciutadà: ús de llenguatge natural

Visual: amb textos i imatges


Es recomana seguir la tècnica de la piràmide invertida típica del periodisme aplicada als webs per estructurar la informació de forma jeràrquica:

1r Títol i subtítol: Ha de cridar l'atenció, resumir en 5-10 paraules el text

2n Entradeta: És el primer paràgraf. Ha de donar a conèixer la informació més rellevant, per tant explicar les 6W (What, When, Who, Why, Where, How)

3r Cos: El desenvolupament del text. Aportació de dades. Una idea per paràgraf. Màxim 5 línies per paràgraf

4r Enllaços relacionats: Per contextualitzar, donar més informació, etc.

5è Final: Recordar els elements més destacats.

 

Ús del temps verbal en textos web

1. La pauta general és utilitzar el present d’indicatiu o de la forma impersonal per descriure una acció o un fet.

Exemples:

 • "El web recull les propostes..." 
 • "Per accedir al gestor de continguts, s’ha d’introduir la URL següent" 
 • "Per comptar visites, es tenen en compte..."

       

2. En el cas que es doni una indicació en un context de conversa bidireccional (per exemple en tràmits) cal emprar la segona persona del plural. Però, fins i tot en aquests contextos, convé no abusar-ne.

Exemples:

 • "Què necessiteu fer?"
 • "Marqueu l’opció triada"
   

3. En la interacció entre l’usuari i la interfície digital (web o maquinari) , s’ha d’emprar la forma verbal en imperatiu.

Exemples:

 • "Imprimeix"
 • "Envia"
 
4. En els casos en què no quedi clar qui és el subjecte de l’acció (o que la màquina no sigui clarament el subjecte de l’acció), la forma recomanada és l’infinitiu.

Exemples:

 • "Configurar la pàgina"
 • "Personalitzar’’

Pàgines escanejables

Com fer la pàgina més escanejable?

 • Paràgrafs i titolets:
 Estructurar el text en paràgrafs breus (idealment d’entre 4 i 5 frases com a màxim) perquè l'usuari distingeixi ràpidament els diferents blocs d’informació.

Cada paràgraf pot tenir un titolet (títol de paràgraf): els titolets més útils són aquells que coincideixen amb les preguntes dels lectors. En aquest sentit, redactar els títols en format pregunta és una tècnica efectiva.

 • Llistes:
 Sempre que hi hagi una enumeració d’elements, el més visual serà mostrar-los en format llista.
 • Ús de negretes: Fer ressaltar les paraules i frases clau en negreta. És important no abusar de les negretes i utilitzar-les un màxim de dues o tres vegades per paràgraf.
 • No cursiva, ni subratllats ni majúscules: Es recomana evitar la cursiva (excepte en títols, estrangerismes), subratllats i majúscules, ja que la seva llegibilitat és menor.

    

Estil gencat

 • Brevetat i estil directe Com més breu sigui el text, millorCal explicar allò que realment és rellevant per al ciutadà.  
 • Frases curtes i simples Evitar l'excés de subordinades, adjectius, etc.
 • Llenguatge natural per a la ciutadania
  • Llenguatge comú, comprensible i precís: Fer servir paraules que la ciutadania també usa, fugir d’arcaismes i estrangerismes.
  • Català estàndard: Fugir de tecnicismes o neologismes.
  • Distinció segons el públic: general o especialitzat.
  • Abreviacions: Anar amb cura en l’ús d’abreviatures, sigles, acrònims i símbols si no són molt coneguts.
  • Paraules curtes i no complicades: Com més simple, millor s’entén (problema vs. problemàtica).
 • Correcte ortografia, sintaxi, lèxic…
  • Ordre gramatical lògic: Subjecte + verb + complements
  • Majúscules vs. minúscules
  • Escriptura de nombres
  • Signes de puntuació
  • Connectors
  • Concordança de gènere i nombre
  • Tractaments protocol·laris
  • Traduccions de noms, persones, coses i llocs
 • Complementar els textos amb imatges/vídeos
  • Els continguts gràfics serveixen per fer més atractiva la pàgina i poden ajudar a entendre millor els continguts.
  • Les imatges poden tenir una funció descriptiva del contingut que acompanyen o bé tenir una funció purament estètica.
 • No discriminatori
  • Evitar paraules ambigües que poden donar peu a malentesos o males interpretacions.
  • Utilitzar sempre formes genèriques quan ens referim a  persones: gerència, alcaldia, titular, equip de direcció, personal docent…
  • Utilitzar mots col·lectius: ciutadania, població, infants, personal, alumnat, societat, jovent, població reclusa, voluntariat, comunitat, veïnat…
  • Evitar expressions ofensives: disminuït (persona amb discapacitat, amb la mobilitat reduïda), immigrant (població immigrada), presos (població reclusa o interna).
 • Llenguatge natural per a la ciutadania
  • Llenguatge comú, comprensible i precís: Fer servir paraules que la ciutadania també usa, fugir d’arcaismes i estrangerismes
  • Català estàndard: Fugir de tecnicismes o neologismes.
  • Paraules curtes i no complicades: Com més simple, millor s’entén (problema vs. problemàtica)
  • Abreviacions: Anar amb cura en l’ús d’abreviatures, sigles, acrònims i símbols si no són molt coneguts.
  • Distinció segons el públic: general o especialitzat.
Exemple imatge amb funció estètica

Exemple imatge amb funció estètica

Exemple imatge amb funció descriptiva

Exemple imatge amb funció descriptiva

Data d'actualització:  04.04.2018